محیا رضایی کلانتری: آقای گلستان! خوش برگشتید به جهان فروغ.

...

من صبا شادور یک پرسپولیسی هستم که همیشه در تحریریه هم عاشق کل کل با سرویس ورزشی بودم و هم گوش سپردن به گزارش ها و مقاله های سیاسی در خاطرم مانده است.

...

آرزو زینلی: با مشت و لگد به جانت افتادم

هر چه از زمین و زمان گله داشتم همه را بر دهان تو کوبیدم

چه شبها که اشکهایم را در خود فرو خوردی

مرد جوان جرعه ای از قمقمه توی جیبش نوشید و شلیک کرد. صدای شیهه ای فضای مرتع را پر کرده بود.

او گلوله ها را چک کرد و با لب...

بیشتر ببینید